Ders çalışma özyeterlilik algısı ölçeği

Ölçekler

Bu ölçeğin amacı ilköğretim ikinci kademe öğrencilerinin ders çalışma edimleriyle ilgili özyeterlik algılarını belirlemektir.  Ölçeğin geliştirilmesi amacıyla yapılan çalışmalar, Ders Çalışma Özyeterlik Algısı Ölçeğinin 17 maddeden oluştuğunu, geçerli ve güvenilir bir ölçek olduğunu göstermiştir. Ölçeğin yapı geçerliliğini belirlemek amacıyla yapılan açımlayıcı ve doğrulayıcı faktör analizi iki alt boyutu olduğunu ortaya koymaktadır.

Akademik başarı sorumluluk algısı ölçeği

Ölçekler

Akademik başarı sorumluluk algısı ölçeği öğretmen ve öğretmen adaylarının öğrencinin başarı ve başarısızlığından kendilerini ne denli sorumlu algıladıklarını belirlemek üzere araştırmacı tarafından geliştirilmiştir. Ölçek maddeleri bir yandan farklı başarı ve başarısızlık durumları tanımlarken bir yandan buna etkisi olabilecek bir dizi öğretmenle ilgili etkeni tanımlamaktadır. Yanıtlayıcıların her bir etkenin ortaya çıkan başarı ve başarısızlık durumunda yüzde kaç etkili olabileceği belirtmesi gerekmektedir. Ölçek iki alt boyuttan oluşmaktadır.

Etkin Katılım Ölçeği

Ölçekler

Bu ölçeğin amacı öğrencilerin lise ve ortaokul öğrencilerinin etkin katılımlarını (kendini verme ve hoşnutsuzluk) belirlemektir. Etkin katılım ölçeğinin 16 madde ve kendini verme ve hoşnutsuzluğun davranışsal ve duyuşsal boyutlarını ölçen dört alt boyuttan oluştuğu belirlenmiştir. Doğrulayıcı faktör analizi sonucunda dört boyutlu modelin hem lise hem de ortaokul öğrencileri için uygun olduğu belirlenmiştir. Ölçek alt boyutlarının  Cronbach Alpha katsayıları kendini verme bölümü için lise öğrencilerinde .83 ortaokul öğrencilerinde .82 olarak hesaplanmıştır. Hoşnutsuzluk bölümünün Cronbach Alpha katsayıları ise lise öğrencileri için .78 ortaokul öğrencileri için .83 olarak hesaplanmıştır.

Fen Öğretimi Üzerine Düşünmek

Ölçekler

Fen Öğretimi Eğitsel Yaklaşım Testi Türkçe Uyarlama Çalışması Dr. Gamze Sert Tezcan’la birlikte yapılmıştır.

Pedagogy of Science Teaching Test (POSST) öğretmen ve öğretmen adaylarının fen öğretim yönelimlerini belirlemek amacıyla Cobern ve Schuster  tarafından geliştirilmiş bir ölçektir. Fen öğretimi uygulamalarının doğrudan öğretimden açık buluşa doğru değişen  bir düzlemde yer aldığı düşüncesini temel alan ölçek  16 maddeden oluşmaktadır. Her bir maddede farklı bir öğretim uygulaması tanımlanarak öğretmenlerin yaklaşımları dört farklı fen öğretimi anlayışını yansıtan seçenekler sunularak belirlenmeye çalışılmıştır.  Aynı gruba hem Türkçe hem İngilizce formun uygulanması ile elde edilen puanlar üzerinden hesaplanan korelasyon  katsayıları incelendiğinde ölçek maddeleri arasındaki korelasyon katsayılarının .34 ile .84 arasında değiştiği  görülmüştür.  Pilot uygulama sonucunda ölçeğin Cronbach’s Alpha güvenirlik katsayısı .74 olarak hesaplanmıştır.

Öğretmen güdüsel desteği ölçeği

Ölçekler

Öğretmen Güdüsel Desteği ölçeğinin 24 maddeden oluşan, dörtlü likert tipi  bir ölçektir. Ölçeğin yapı geçerliliğini belirlemek amacıyla yapılan açımlayıcı ve doğrulayıcı faktör analizi üç alt boyutu olduğunu otaya koymaktadır. Ölçeğin 12 maddesi öğrencilerin öğretmenlerinin yetkinlik desteğine ilişkin algılarını ölçmektedir. Yetkinlik desteği, öğretmenin cesaretlendirmesi, desteği, davranışlarının tutarlılığı, beklentilerinin açıklığı gibi özelliklerini içermektedir. Ölçeğin 6 maddesi öğretmenin öğrencilere seçenek sunması öğrenciye kendi öğrenmesiyle ilgili kararlara katılım olanağı vermesi gibi özerklik desteğine ilişkin algılarını ölçmektedir.  Diğer 6 madde ise öğretmenin öğrencileriyle kişisel ilişki kurma yönündeki tutum ve davranışlarını içermekte bu boyut öğretmen kişisel ilişki desteği olarak anılmaktadır. Ölçeğin dört maddesi olumsuz ifade edilmiş olup, puanlanması sırasında tersinden kodlanması gerekmektedir.  Ölçeğin Cronbach Alpha katsayısı lise öğrencileri için .94 orta okul öğrencileri için .92 olarak hesaplanmıştır. Sonuç olarak Öğretmen güdüsel desteği ölçeğinin hem lise hem de ortaokul öğrencilerinin öğretmenlerine ilişkin algılarını ölçmekte kullanılabilecek geçerli ve güvenilir bir ölçek olduğu söylenebilir.

Öğretmen özerklik desteği ölçeği

Ölçekler

Özerklik desteği ölçeği öğretmenlerin ve öğretmen adaylarının öğrencilerinin özerkliğine verdikleri desteği belirlemek amacıyla geliştirilmiş bir ölçektir. Ölçek karar alma ve özerklik fırsatı olmak üzere iki alt boyuttan ve 16 maddeden oluşan likert tipi bir ölçektir. Ölçeğin karar alma boyutunun Cronbach Alpha Güvenirlik Katsayısı.77, özerklik fırsatı boyutunun Güvenirlik Katsayısı.81, ölçeğin tamamının Cronbach Alpha Güvenirlik Katsayısı.83 hesaplanmıştır.

Güdüsel Düzenleme Ölçeği

Ölçekler

Ortaokul ve lise öğrencilerinin güdüsel düzenlemelerini inceleyen bu ölçek 12 maddeden oluşmaktadır. Güdüsel Düzenleme ölçeği içsel güdülenme (.86), tanımlanmış dışsal güdü (.69), içe yansıtılmış dışsal güdü (.64) ve dışsal güdülenme (.70) olmak üzere dört alt boyuttan oluşmaktadır. Ölçeğin içsel güdülenme ve tanımlanmış dışsal güdü alt boyutları özerk güdüyü diğer iki alt boyut ise kontrollü güdüyü tanımlamaktadır.   Özerk güdü  Cronbach Alpha güvenirlik katsayısı .85, kontrollü güdünün güvenirlik katsayısı ise .72 dir.

Finansal Okuryazarlık Ölçeği

Ölçekler

Bu ölçeğin amacı lise öğrencilerinin finansal okuryazarlık düzeylerini belirlemektir. Finansal okuryazarlık bilginin yanı sıra hem güdüsel hem davranışsal öğeleri içeren bir yeterliktir. Bu doğrultuda yapılan çalışmalar sonucunda üç ayrı bölümden oluşan bir ölçek elde edilmiştir. Bu bölümlerden Para Yönetim Özyeterlik Algısı ve Para Davranış Algısı ölçekleri likert tipi ölçekler iken Finansal Bilgi Ölçeği 33 doğru yanlış tipi maddelerden oluşan bir ölçektir. Para Yönetim Özyeterlik Algısı Ölçeği, planlama ve harcama özyeterlik algısı alt boyutlarından oluşurken, Para Davranış Algısı Ölçeği ise biriktirme ve harcama davranış algısı alt boyutlarından oluşmaktadır. Hem Para Yönetim Özyeterlik Algısı Ölçeği hem de Para Davranış Algısı Ölçeği 10 maddeden oluşmaktadır.