Akademik Görevler

 • Present2013

  Doç. Dr.

  Eğitim Fakültesi,Yeditepe Üniversites

 • 20132012

  Doç. Dr.

  Eğitim Fakültesi, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi

 • 20122007

  Yar.Doç. Dr.

  Eğitim Fakültesi, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi

 • 20011999

  Yar.Doç. Dr.

  Eğitim Fakültesi, Trakya Üniversitesi

 • 20052004

  Dr. Ar. Gör.

  Eğitim Fakültesi, Trakya Üniversitesi

 • 20041999

  Ar.Gör.(35.Madde)

  Eğitim Fakültesi,Dokuz Eylül Üniversitesi

 • 19991999

  Ar.Gör.

  Eğitim Fakültesi, Trakya Üniversitesi

 • 19991994

  Sınıf Öğretmeni

  Milli Eğitim Bakanlığı (Kastamonu-Çanakkale)

Öğrenim

 • Doktora/S.Yeterlik/ Tıpta Uzmanlık 2004

  Eğitim Programları ve Öğretim

  Dokuz Eylül Üniversitesi

 • Y. Lisans 1998

  Eğitim Programları ve Öğretim

  Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi

 • Lisans 1994

  Sınıf Öğretmenliği

  Atatürk Üniversitesi

Yüksek Lisans Tez Başlığı ve Tez Danışmanı  :

İlköğretim Fen Bilgisi Dersi Öğretiminde Kavram Haritalarının Kullanımı ve Öğrenci Kavramsallaştırmaları Üzerine Etkisi

Danışman: Prof. Dr.R.Cengiz Akçay

Doktora Tezi/S.Yeterlik Çalışması/Tıpta Uzmanlık Tezi Başlığı ve  Danışmanı :

İşbirlikli Öğrenme, Kavram Haritalama, Fen Başarısı, Strateji Kullanımı ve Tutum

Danışman: Prof. Dr. Kamile Ün Açıkgöz

Yönetilen Yüksek Lisans  ve DoktoraTezleri  :

Bulut, S. (2006)  İlköğretim II. kademe öğrencilerinin matematik derslerinde kullandıkları öğrenme stratejileri ve başarı güdüleri. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.

Ilgaz, G.(2006) İlköğretim II. Kademe öğrencilerinin Fen Bilgisi derslerine yöneliktutumları ve kullandıkları öğrenme stratejileri Yüksek Lisans Tezi, Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.

Aydemir, Ö. (2007)  İlköğretim II. Kademe öğrencilerinin başarı başarısızlık yüklemeleri ve İngilizce derslerinde kullandıkları öğrenme stratejileri Yüksek Lisans Tezi,

Çağlar, A. (2011). İlköğretim ikinci kademe öğrencilerinin Fen Bilgisi derslerine yönelik tutumları ve akademik benlik kavramları. Yüksek Lisans Tezi, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü.

Temelli, D.(2011). Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik ve Bilgisayar Öğretimi Öz Yeterlilik Algıları. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü.

Güneri, E. (2013). İlköğretim II. Kademe Öğrencilerinin Güdüsel Özellikleri ve Fen ve Teknoloji Dersine Etkin Katılımları, Yüksek Lisans Tezi . Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü.

Sarı, C. Lise Öğrencileri ve Ebeveynlerinin Beden Eğitime Dersine Yönelik Tutum ve Beklentileri, Onsekiz Mart Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü. (Devam ediyor.)

Arabacı, Z.(2015) İşbirlikli Öğrenmenin Ortaöğretim Öğrencilerinin Matematik Dersi Başarı ve Güdüleri Üzerindeki Etkileri. Yüksek Lisans Tezi . Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi. Eğitim Bilimleri Enstitüsü.

Tezcan, G.S. (2016) 4MAT Öğretim Modeli ve Bütünsel Beyin Modeli’nin Fen Bilimleri Dersi Akademik Başarısı ve Öz Yeterlik Algısı Üzerindeki Etkisi. Doktora Tezi . Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi. Eğitim Bilimleri Enstitüsü.

Yavuzaslan, M (2017) Investigation Of Self-Regulated Learning Strategies Of Computer And Instructional Technologies Students in Terms Of Several Variables. Yüksek Lisans Tezi Yeditepe Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü.

Sarı, C. Lise Öğrencileri ve Ebeveynlerinin Beden Eğitime Dersine Yönelik Tutum ve Beklentileri, Yüksek Lisans Tezi Onsekiz Mart Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü. (Devam ediyor.)

Öğüdücü, G. Financial Literacy and Financial Management Perception of High School Students. Yüksek Lisans Tezi Yeditepe Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü. (Devam ediyor.)

Şahiner, G.B. The relationship between middle school students’ sources of self-efficacy beliefs and their perceived teacher motivational support in science lessons. Yüksek Lisans Tezi Yeditepe Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü. (Devam ediyor.)

Cırıt, F. Educational Problems of  Syrian Refugee Students in Elemantary Schools. Yüksek Lisans Tezi Yeditepe Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü. (Devam ediyor)

Akdağ, B. Lise Öğretmenlerinin Sınıf Yönetim Biçemleri İle Akademik Başarı Sorumluluk Algıları Yüksek Lisans Tezi Yeditepe Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü. (Devam ediyor.)

Son iki yılda verilen lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler

(Açılmışsa,yazdöneminde verilen dersler de tabloya ilave edilecektir) 

Dönem Dersin Adı Haftalık Saati Öğrenci Sayısı
Teorik Uygulama
Güz Öğretim İlke ve Yöntemleri 3 0 135
Öğrenme -Öğretme Süreci 3 0 8
Sınıf Yönetimi 3 2 18
İlkbahar Eğitim Programlarının Kuramsal Temelleri 3 0 8
Sınıf Yönetimi 3 0 53
Ölçme ve Değerlendirme 3 0 70
Dönem Dersin Adı Haftalık Saati Öğrenci Sayısı
Teorik Uygulama
Aktif Öğrenme 3 0 28
Araştırma yöntem ve teknikleri 3 0 21
Sınıf Yönetimi 3 0 156
İlkbahar Öğretim İlke ve Yöntemleri 3 0 94
Sınıf Yönetimi 3 0 108

Bilimsel Kuruluşlara Üyelikler 

Eğitim Araştırmaları Birliği Derneği

Eğitim Programları ve Öğretim Derneği

Proje Yürütücüsü

Çalışma günlüklerinin öğrencilerin özdüzenlemeli öğrenme stratejilerini kullanım süreci üzerine etkileri, TUBİTAK. Proje No: 107K386