6.1. Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler (SCI & SSCI & Arts And Humanities)

1) Güvenc, H.(2015). The Relationship between Teachers’ Motivational Support and Engagement versus Disaffection, , Educatıonal Scıences-Theory & Practıce 15(3) • 647-657.

2) Güvenç, H. (2011). Çalışma Günlüklerinin 6. Sınıf Öğrencilerinin Öz Düzenlemeli Öğrenmeleri Üzerindeki Etkileri, Hacettepe Eğitim Fakültesi Dergisi, 41 206-218.

3) Güvenç, H. (2011). Yansıtma materyalleriyle desteklenen işbirlikli öğrenmenin Türkçe öğretmeni adayı öğrencilerin özdüzenlemeli öğrenmeleri üzerindeki etkileri,  Eğitim ve Bilim Dergisi, 36 (159), 3-13.

4) Güvenç, H. (2010). İşbirlikli öğrenme ve ders günlüklerinin öğretmen adayı öğrencilerin öz düzenlemeli öğrenmelerine etkileri, Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri Dergisi, 10(3), 1459-1487.

5) Güvenç,H., Açıkgöz K.Ü.(2007). İşbirlikli öğrenme ve kavram haritalamanın öğrenme stratejisi kullanımı üzerindeki etkileri, Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri Dergisi, 7(1), 117-127 (Doktora tezinden üretilmiştir.)

 

6.2. Uluslararası Diğer Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler

1) Güvenç H. (2017). Öğretim Programlarımıza Finansal Okuryazarlık, İlköğretim Online 17 (2)

2) Tuğral, Z. Ve Güvenç, H. (2016) İşbirlikli Öğrenmenin Lise Öğrencilerinin Matematik Özyeterlik Algıları, Başarı ve Etkin Katılımlarına Etkileri. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) Cilt 17, Sayı 2, 259-274

3) Güvenç H (2015). Etkin Katılım Ölçeği Geliştirme ve Uyarlama Çalışması, Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) Cilt 16, Sayı 1, Nisan 2015, Sayfa 255-267

4) Güvenç, E. Ve Güvenç,  H.(2014) İlköğretim matematik ile fen ve teknoloji öğretmenlerinin sınıf yönetim biçemleri ve özerklik desteği algıları, New World Sciences Academy, 9, (3), 311-322.

5) Güvenç. H. (2011). Öğretmen adayı öğrencilerin mesleki özyeterlilik algılari ile öğrenci başarısı sorumluluk algıları. New World Sciences Academy 6(2) 1410-1421.

6) Altınok, H. (2005). İşbirlikli ve bireysel kavram haritalamanın fen başarısı ve başarı güdüsü üzerindeki etkileri Journal of Qafqaz 15,33-40.

7) Altınok, H. (2004). Cinsiyet ve başarı durumlarına göre ilköğretim 5. sınıf öğrencilerinin fen bilgisi dersine yönelik tutumları. Eğitim Araştırmaları Dergisi,17,81-91.

 

6.3. Ulusal Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler

1) Güvenç, H ve Koç, C. (2016). Ortaokul Öğrencilerinin Etkin Katılımı Ve Yardım İsteme Eğilimleri. Trakya üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. 2016, 18( 2): 348-366

2) Güvenç, H. (2016). Lise öğrencileri için finansal okuryazarlık ölçeği geliştirme çalışması. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 16 (3), 847-863.

3) Güvenç, H.. (2015). Öğretmen güdüsel desteği ölçeği geliştirme ve uyarlama çalışması. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 15(1), 129-145.

4) Temelli, D ve Güvenç, H.(2014). Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik ve Bilgisayar Öğretimi Öz Yeterlilik Algıları. Buca Eğitim Fakültesi Dergisi, 37.

5) Güvenç, H.  (2011). Sınıf öğretmenlerinin özerklik destekleri ve mesleki özyeterlik algıları. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi. 17(1 )99-116.

6) Güvenç, H. (2010). İlköğretim İkinci kademe öğrencilerinin ders çalışma özyeterlilik algıları ve öğrenme stratejisi kullanımları. Çağdaş Eğitim,375, 20-28

7) Güvenç, H. (2010). Ders çalışma özyeterlik algısı ölçeğinin geliştirme çalışması. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 7(1), 59-69.

http://efdergi.yyu.edu.tr/makaleler/cilt_VII/hulya_guvenc_2010.pdf

8) Altınok, H. ve Açıkgoz, K.Ü. (2006). İşbirlikli öğrenme ve kavram haritalamanın fen bilgisi dersine yönelik tutum üzerindeki etkileri. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi,30, 21-29.

 

9) Altınok, H. (2004). İşbirlikli ve bireysel kavram haritalamanın başarı düzeylerine göre

fen başarısı ve güdü üzerindeki etkileri. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi,

40, 484-503.

10) Altınok, H. (2004). İlköğretim beşinci sınıf öğrencilerinin başarı güdüsü ile fen başarısı ve cinsiyet arasındaki ilişki. Çağdaş Eğitim,313,17-22.

11) Altınok, H. (2004). Öğretmenlerinin fen öğretimine yönelik tutumlarına ilişkin öğrenci algıları ve öğrencilerin fen bilgisi dersine yönelik tutum ve güdüleri. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 26, 1-8.

12) Altınok, H. (2002). Öğretimi yansıtma: Önemi ve öğretmen eğitimine yansımaları. Eğitim Araştırmaları Dergisi, 8, 66-73.

 

7.4. Yazılan Ulusal Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler

Güvenç H.(2016). Eğitimde Reform ve Değişim. İçine Özmantar, F. Öztürk A. (ed.) Reform ve Değişim Bağlamında İlkokul Matematik Öğretim Programı. Bölüm 2: 31-43, Ankara: Pegema

 

  1. 5. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve özet bildiriler

Ilgaz, G . ve  Güvenç,  H. (2016). Lise öğrencilerinin finansal okuryazarlık düzeyi. 3. Uluslararası Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi (ICCI-2016)27-30 Ekim Antalya

Tezcan G.S ve Güvenç, H (2016). 4MAT Öğretim Modeli Ve Bütünsel Beyin Modeli’nin Fen Bilimleri Dersi Akademik Başarısı Üzerindeki Etkisi. 8. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi-Çanakkale

Tezcan G.S ve Güvenç, H (2015). The Relationship Between Science Achievement and Learning Styles of Turkish Elementary Students. Education and Transition – Contributions from Educational Research. 8 – 11 September 2015 Budapest 

Güvenç H (2015) Öğretim Programlarımızda Finansal Okuryazarlık 3. Uluslararası Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi (ICCI-2015) 22-24 Ekim Adana

Güvenç, H (2015). Finansal Okuryazarlık: PISA ve Jump$tart Koalisyonu Bireysel Finans Eğitimi Standartlarının Karşılaştırılması. II. International Eurasian Educational Research Congress/ 2. Uluslararası Avrasya Eğitim Araştırmaları Kongresi 8-10 Haziran Ankara

Koç C. ve Güvenç H.(2014). Cinsiyet ve sınıf düzeyine göre ilköğretim II. Kademe öğrencilerinin başarı yönelimleri ve etkin katılımları, VI. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi ,5 – 8 Haziran Ankara.

Güvenç H ve Koç C. (2014) Cinsiyet ve Sınıf Düzeyine Göre İlköğretim II. Kademe Öğrencilerinin Etkin Katılım ve Yardım İsteme Durumları I. Avrasya Eğitim Araştırmaları Kongresi 24-26 Nisan 2014 / İstanbul.

Güvenç, H. and Esen, H. (2013) Secondary School Students’ Effective Involvement And
Their Learning Strategy Use IJAS Conference October 22-25 Rome,Italy

Güvenç, H ve Tezcan G.S. (2013) Secondary School Students’ Motivational Regulations and Their Learning Strategy Use Uluslararası Eğitimde Değişim ve yeni Yönelimler Sempozyumu 22-24 Kasım Konya.

Güvenç, H.  (2011). Üniversite Öğrencilerinin Öğretmen Güdüsel Destek Algıları ve Derse Kendini Verme, I. Uluslar arası Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi,5-8 Ekim 2011, Bildiri Özetleri Eskişehir.

6.6.  Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitaplarında Basılan Bildiriler

Arabacı, Z. Güvenç, H (2014). İşbirlikli Öğrenme Yönteminin Lise Öğrencilerinin Matematik Özyeterlik Algısı ve Başarısı Üzerindeki Etkileri. Ulusal Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi, 07-09 Mayıs 2010, Bildiri Özetleri, s.54. Gaziantep.

Güvenç, H ve Tezcan G.S. (2013). Fen Öğretimi Eğitsel Yaklaşım Testi Türkçe Uyarlama Çalışması 22. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı 5-7 Eylül 2013, Eskişehir.

 

Temelli, D ve Güvenç, H. (2012). Bilgisayar ve Öğretim Teknlojileri Eğitimi Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Öz Yeterlik Algıları. I. Ulusal Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi, 27-20 Eylül 2012, Bolu

 

Güvenç, H. (2011). Ortaöğretim Öğrencilerinin Coğrafya Dersine Katılım Durumları ve Güdüsel Düzenlemeleri, 20. Eğitim Bilimleri Kurultayı, 8-10 Eylül 2011, Bildiri Özetleri, s.573. Burdur.

Güvenç, E. ve Güvenç H. (2011). Fen ve Teknoloji Öğretmenlerinin Özerklik Destekleri ve Sınıf Yönetim Biçemleri 20. Eğitim Bilimleri Kurultayı, 8-10 Eylül 2011, Bildiri Özetleri, s.444. Burdur.

Güvenç, H. (2010). Eğitim Programları ve  Öğretim” Lisansüstü Eğitim Programlarının İçerik ve Yapısal Özellikleri, I. Ulusal Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi, 13-15 Mayıs 2010, Bildiri Özetleri, s.54. Ayvalık

Güvenç, H. (2010). Öğretmen Adayı Öğrencilerin Mesleki Özyeterlilik Algıları İle Öğrenci Başarısı Sorumluluk Algıları, 19. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı, 16-18 Eylül 2010, ss.54 Lefkoşe.

Güvenç, H. (2009). İlköğretim 6. Sınıf Öğrencilerinin Ev Çalışmalarına İlişkin Algıları 18. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı, 1-3 Eylül 2009, Bildiri Özetleri,s .164. Kuşadası.

Güvenç, H. (2009)  İşbirlikli Öğrenme Ve Ders Günlüklerinin Öğretmen Adayı Öğrencilerin Özdüzenlemeli Öğrenmeleri Üzerindeki Etkileri,18. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı, 1-3 Eylül 2009, Kuşadası.

Güvenç, H., Attila, Ş.M., Yazgan,D.A, Çoruk,A (2008). Sınıf Öğretmeni Adayı Öğrencilerin Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Algıları Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Eğitim Fakültesi, VII. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Sempozyumu (2-4 Mayıs 2008), Bildiriler Kitabı, s.481-484. Çanakkale.

Güvenç, H. (2008)  Yansıtma Materyallerinin Özdüzenlemeli Öğrenme Üzerindeki Etkileri 17. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi, 1-3 Eylül 2008, Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Sakarya.

6.7. Diğer Yayınlar

Güvenç, H.(2009). Öğretmenlerin çıkmazı: SBS  ve   öğretim programları, İlköğretmen,30,48-50

Güvenç, H.(2008). Ev Ödevlerinin Etkililiğini Nasıl Artırırız? İlköğretmen, 21,12-13.

Altınok, H. (2003). Aktif Öğrenme-I: Erken çocukluk döneminde kavram haritalama. Çoluk Çocuk Dergisi, 30,30.

Güvenç, H. (2009) Çalışma günlüklerinin öğrencileri özdüzenlemeli öğrenme stratejilerini kullanım süreci üzerine etkileri, Yayınlanmamış Proje Raporu, TUBİTAK, Proje No:107K386.